Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thực sự phải coi “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Thực sự phải coi “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
22/06/2019 07:56:44 - Chính trịChiều 21-6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33/NQ-TW).