Đà Nẵng | APEC Việt Nam 2017

Đà Nẵng – nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 –năm 2017.